Skip to content

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “РОТАРИ КЛУБ РУСЕ ДУНАВ”

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Ротари клуб Русе – Дунав”

ПОКАНA

До членовете на Сдружение с нестопанска цел с наименование „РОТАРИ КЛУБ РУСЕ – ДУНАВ”

Управителният съвет на СНЦ  „РОТАРИ КЛУБ РУСЕ – ДУНАВ” на основание чл.12 от Устава на СНЦ „РОТАРИ КЛУБ РУСЕ – ДУНАВ” и във връзка с Протокол от 22.04.2024 г. на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ Свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на СНЦ „РОТАРИ КЛУБ РУСЕ – ДУНАВ”, ЕИК 117686267, което ще се проведе на 17 юни 2024 г. от 18:00 часа, в град Русе, х-л „Дунав Плаза“ в конферентната зала- „Син салон“

Събранието, ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността финансов отчет на Сдружението за Ротарианската 2023/2024 година.

– Проект за Решение – „ ОС приема отчета за дейността и финансов отчет на Сдружението за Ротарианската 2023/2024 година.

  1. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на УС за ротарианската 2020/2021. 2021/2022, 2022/2023 година.

– Проект за Решение – „ ОС освобождава от длъжност и отговорност членовете на УС за ротарианската 2020/2021. 2021/2022, 2022/2023 година.“

  1. Утвърждаване размера на членския внос за ротарианска 2024/2025 година.

– Проект за решение: „ОС приема размера на предложения членския внос за  ротарианска 2024/2025 година.“

  1. Приемане на бюджет за 2024/2025 ротарианска година.

– Проект за решение: „ОС приема представения Бюджет за 2024/2025 ротарианска година.“

  1. Избор на нов Управителен съвет за ротарианска2024/2025 година.

– Проект за Решение – „ОС избира Управителен съвет в състав: Виктор Славов, Галя Пенчева и Екатерина Иванова.“

  1. Други.

Документите по т.1, т.Зи т. 4 от дневния ред са приложени в настоящето писмо.

При липса на кворум на основание чл. 13 от Устава на сдружението, събранието се отлага с 1 час и се провеждапо същия начин и при същият дневен ред, независимо колко от членове на сдружението да са се регистрирали и присъстват.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението по седалището на Сдружението и се предоставят при поискване от членовете на УС.

 

30.04.2024 година                Председател на УС на Сдружение

„РОТАРИ КЛУБ РУСЕ – ДУНАВ”

КРЪСТЮ КРЪСТЕВ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *